Sl. No. Name Designation
1 Mr. P.K. Sahoo Professor & HOD
2 Mr. Yashobanta Panda Asso. Prof.
3 Mr. Shitya Ranjan Das Asso. Prof.
4 Mr. Lohit Kumar Sahoo Asst. Prof.
5 Mr. Manjur Elahi Asst. Prof.
6 Mr. Satya Sundar Mishra Asst. Prof.